JOGG-aanpak

Met deze lokale integrale aanpak maken we samen de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien structureel gezonder.

Het lokale werknet zorgt ervoor dat gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren op de agenda staat van alle betrokkenen. JOGG biedt daarbij advies en ondersteuning op maat.


Uitgangspunten

Een werknet van lokaal bestuur, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven geeft richting aan beleid voor een gezondere omgeving. 

Dat beleid brengen ze vervolgens concreet in praktijk met professionals, ondernemers, bewoners, ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Daarnaast organiseren ze passende zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren overgewicht of obesitas.

Innovatie en maatwerk

Een multidisciplinaire aanpak om de omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken vergt een lange adem. Er bestaat geen vast patroon waarlangs gewerkt kan worden.

Beleid en praktijk

Een (on)gezonde leefstijl wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector zoals, voedingsaanbod, de publieke ruimte, huisvesting, de gezinssituatie, opleidingsniveau, de schoolomgeving of de media.


Hoe werkt de JOGG-aanpak?

De JOGG-aanpak richt zich op alle kinderen en jongeren in Nederland van 0 t/m 23 jaar.

We maken de leefomgeving waarin kinderen veel komen gezond (Buurt, School, Vrije tijd, Sport, Werk en Media) door te werken vanuit vijf essentiële voorwaarden (Politiek-bestuurlijk draagvlak, Publiek-private samenwerking, Gedeeld eigenaarschap, Communicatie en Monitoring & evaluatie). Deze voorwaarden vormen de basis voor alle activiteiten die worden uitgevoerd door een landelijk en lokaal werknet dat bestaat uit beleidsbepalers, professionals en alle volwassenen die om het kind heen staan.

Vanaf de start wordt toegewerkt naar een zelfstandige uitvoering van de JOGG-aanpak door gemeenten. Gemeenten worden gestimuleerd om met de aanpak aan de slag te gaan en JOGG ondersteunt hen met adviseurs, coaches, experts, middelen en kennis. Daarbij is het goed om te beseffen dat het ‘eindproduct’ geen eindpunt is. Het ‘eindproduct’ is de situatie waarin doorlopend op de beste manier integraal aan een gezonde omgeving wordt gewerkt.

JOGG richt zich, naast het gezonder maken van de leefomgeving, met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht ook op het bieden van ondersteuning en zorg voor kinderen die al overgewicht of obesitas hebben. We verbinden professionals en organisaties in het werkveld die op álle preventieniveaus actief zijn; van collectief tot individueel. 

Een gezonde toekomst voor alle kinderen is alleen mogelijk als we ons structureel richten op zowel een gezondere omgeving als zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas.

Wil je meer weten over hoe de JOGG-aanpak werkt? Download hieronder de visuele weergave.

Leefomgeving

Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. JOGG richt zich op de leefomgeving waar kinderen en jongeren veel komen: buurt, school, sport, vrije tijd, werk en (online) media.

De programma’s en projecten in deze omgevingen stimuleren een gezonder aanbod van eten en drinken, meer bewegen en voldoende ontspanning. JOGG ondersteunt, adviseert en biedt inspiratie, kennis en samenwerking.

5 voorwaarden

Wat is er voor nodig om de leefomgeving blijvend te veranderen?

Lokaal wordt hiervoor vanuit de gemeente een JOGG-team gevormd. Samen met het onderwijs, de kinderopvang, de sport, welzijn en het bedrijfsleven, vaak ondersteund door een regiocoördinator. Dit team werkt vanuit vijf voorwaarden om de leefomgeving gezond te maken.

Politiek-bestuurlijk Draagvlak

Het college van B&W en de raadsleden van een gemeenteraad zijn enthousiaste en betrokken ambassadeurs van de JOGG-aanpak. Zij zorgen dat een gezonde omgeving en leefstijl op de agenda staat van ál het gemeentelijk beleid, van zorg tot ruimtelijke ordening en van sport tot economische zaken. Daardoor kan het lokale JOGG-team ook in de praktijk concreet samenwerken met de verschillende beleidsdomeinen en wordt er doorlopend gewerkt aan het creëren van een gezonde omgeving.

Publiek-private samenwerking

Een gezonde jeugd is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gezonde omgeving waarin kinderen en jongeren gezond op kunnen groeien, krijg je alleen voor elkaar door met publieke én private partijen samen te werken. Het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving en deze partnerships kunnen daarom iets unieks creëren.

Gedeeld eigenaarschap

Verandering vraagt om samenwerking met de hele gemeenschap. Vragen wat mensen zélf anders willen in hun dagelijks leven is cruciaal als het gaat om het creëren van een gezonde omgeving. Zij weten als geen ander welke barrières en kansen er in hun gezin, wijk, dorp of stad zijn om gezonder te leven. Gedeeld eigenaarschap gaat ervan uit dat professionals, wijkbewoners én ouders/verzorgers vanaf de start samenwerken.

Monitoring en evaluatie

De JOGG-aanpak is een aanpak op maat. En een aanpak waar iedere stap nieuwe kennis oplevert. Iedere gemeente en omgeving is immers anders. Een oplossing die voor de ene gemeente goed werkt, werkt in een ander geval mogelijk niet. Daarom is het essentieel dat JOGG-gemeenten monitoren en evalueren. Zo maken we het mogelijk om bij te sturen, focus aan te brengen in de aanpak en waardevolle inzichten te delen waar iedereen van kan leren.

Communicatie

Communicatie is essentieel voor JOGG-gemeenten. Het maakt de activiteiten van JOGG-teams zichtbaar en transparant, zorgt hiermee voor meer draagvlak en draagt bij aan het bereiken van doelen.

Politiek-bestuurlijk Draagvlak

Het college van B&W en de raadsleden van een gemeenteraad zijn enthousiaste en betrokken ambassadeurs van de JOGG-aanpak. Zij zorgen dat een gezonde omgeving en leefstijl op de agenda staat van ál het gemeentelijk beleid, van zorg tot ruimtelijke ordening en van sport tot economische zaken. Daardoor kan het lokale JOGG-team ook in de praktijk concreet samenwerken met de verschillende beleidsdomeinen en wordt er doorlopend gewerkt aan het creëren van een gezonde omgeving.

Publiek-private samenwerking

Een gezonde jeugd is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gezonde omgeving waarin kinderen en jongeren gezond op kunnen groeien, krijg je alleen voor elkaar door met publieke én private partijen samen te werken. Het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving en deze partnerships kunnen daarom iets unieks creëren.

Gedeeld eigenaarschap

Verandering vraagt om samenwerking met de hele gemeenschap. Vragen wat mensen zélf anders willen in hun dagelijks leven is cruciaal als het gaat om het creëren van een gezonde omgeving. Zij weten als geen ander welke barrières en kansen er in hun gezin, wijk, dorp of stad zijn om gezonder te leven. Gedeeld eigenaarschap gaat ervan uit dat professionals, wijkbewoners én ouders/verzorgers vanaf de start samenwerken.

Monitoring en evaluatie

De JOGG-aanpak is een aanpak op maat. En een aanpak waar iedere stap nieuwe kennis oplevert. Iedere gemeente en omgeving is immers anders. Een oplossing die voor de ene gemeente goed werkt, werkt in een ander geval mogelijk niet. Daarom is het essentieel dat JOGG-gemeenten monitoren en evalueren. Zo maken we het mogelijk om bij te sturen, focus aan te brengen in de aanpak en waardevolle inzichten te delen waar iedereen van kan leren.

Communicatie

Communicatie is essentieel voor JOGG-gemeenten. Het maakt de activiteiten van JOGG-teams zichtbaar en transparant, zorgt hiermee voor meer draagvlak en draagt bij aan het bereiken van doelen.

Voeding, bewegen & ontspanning

Lokale leefstijltransitie

JOGG wil dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een omgeving die uitnodigt tot bewegen en aandacht heeft voor gezonde voeding. Deze twee thema’s staan centraal in alle omgevingen waarin JOGG actief is. Ze vormen de leidraad voor het inzetten van concrete programma’s en tools die de lokale leefstijltransitie mogelijk maken. Zo maken alle JOGG-gemeenten zich hard voor meer bewegen en gezonde voeding.

Bewegen

Bewegen kan in Nederland altijd en overal. Maar hoe actief kinderen en jongeren zijn, heeft vooral te maken met het plezier dat ze ervaren bij bewegen. De openbare ruimte in de gemeente moet daarom uitnodigen om jongeren met plezier, voldoende en vaardig te laten bewegen.


Voeding

Wat we eten en drinken wordt voor een groot deel bepaald door onze omgeving; het straatbeeld, de supermarkt en het sociale netwerk. Verleidingen kun je beïnvloeden door de fysieke en de online omgeving zó in te richten dat de gezonde keuze de makkelijke is. Samen maken we gezond gewoon.

Ontspanning

Ontspanning is belangrijk voor kinderen en jongeren. Het bevordert een betere slaap, concentratie en leervermogen. Daarnaast stimuleert ontspanning creativiteit en helpt het jongeren een gezonde balans te vinden in hun leven vol sociale interacties. Zo draagt ontspanning bij aan de gezondheid van onze jeugd.


Resultaten

Een integrale aanpak loont al vanaf de start

Nieuwe samenwerkingen, aandacht voor gezonde gewoonten op school en meer activiteiten in de buurt. Professionals weten elkaar beter te vinden en bewoners hebben beter contact. Gemeenten meten zelf hun voortgang. Na verloop van tijd zien zij een verandering in de leefomgeving.

Om deze gemeenten te ondersteunen worden de landelijke activiteiten, campagnes, processen en ondersteuning ieder jaar gemonitord en geëvalueerd. Zo kunnen we bijsturen waar nodig en leren voor volgende activiteiten. Dit zijn de gezamenlijke resultaten waar we trots op zijn.

gemeenten
2 2 1

maken onderdeel uit van de JOGG-beweging.

partners
3 8

werken samen met JOGG aan een gezonde omgeving.


Factsheets

Iedere dag werken lokale en landelijke JOGG-professionals aan een gezondere omgeving voor ieder kind in Nederland. Dit is waar wij trots op zijn. Download hier de factsheets van vorige jaren.

Kind naar Gezonder Gewicht

Met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht biedt JOGG haar gemeenten een nog breder integraal aanbod gericht op een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren. 

JOGG richt zich hierdoor ook op het individuele kind met overgewicht of obesitas. De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) vereist samenwerking tussen gemeenten en organisaties uit zowel het sociaal- en zorgdomein.

Een gezonde toekomst voor alle kinderen is alleen mogelijk als we ons structureel richten op zowel een omgeving waarin het makkelijk is om gezonde keuzes te maken, als op individuele hulp bij het wegnemen van obstakels die een gezonde leefstijl in de weg staan. Ga naar www.kindnaargezondergewicht.nl voor meer informatie.