JOGG-aanpak

Met deze lokale integrale aanpak maken we samen de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien structureel gezonder.

Het lokale werknet zorgt ervoor dat gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren op de agenda staat van alle betrokkenen. JOGG biedt daarbij advies en ondersteuning op maat.


Uitgangspunten

Een werknet van lokaal bestuur, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven geeft richting aan beleid voor een gezondere omgeving. 

Dat beleid brengen ze vervolgens concreet in praktijk met professionals, ondernemers, bewoners, ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Daarnaast organiseren ze passende zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren overgewicht of obesitas.

Innovatie en maatwerk

Een multidisciplinaire aanpak om de omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken vergt een lange adem. Er bestaat geen vast patroon waarlangs gewerkt kan worden.

Beleid en praktijk

Een (on)gezonde leefstijl wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector zoals, voedingsaanbod, de publieke ruimte, huisvesting, de gezinssituatie, opleidingsniveau, de schoolomgeving of de media.


Hoe werkt de JOGG-aanpak?

De JOGG-aanpak richt zich op alle kinderen en jongeren in Nederland van 0 t/m 23 jaar.

We maken de leefomgeving waarin kinderen veel komen gezond (Thuis, Buurt, School, Vrije tijd, Sport, Werk en Media) door te werken vanuit zes essentiële voorwaarden (Politiek-bestuurlijk draagvlak, Publiek-private samenwerking, Gedeeld eigenaarschap, Verbinding preventie & zorg, Communicatie en Monitoring & evaluatie) welke de basis vormen voor alle activiteiten die worden uitgevoerd door een landelijk en lokaal werknet dat bestaat uit beleidsbepalers, professionals en alle volwassenen die om het kind heen staan.

Vanaf de start wordt toegewerkt naar een zelfstandige uitvoering van de JOGG-aanpak door gemeenten. Gemeenten worden gestimuleerd om met de aanpak aan de slag te gaan en JOGG ondersteunt hen met adviseurs, coaches, experts, middelen en kennis.

Daarbij is het goed om te realiseren dat het ‘eindproduct’ geen eindpunt is. Het ‘eindproduct’ is de situatie waarin doorlopend op de beste manier integraal aan een gezonde omgeving wordt gewerkt.

Wil je meer weten over hoe de JOGG-aanpak werkt? Download hieronder de visuele weergave.

Leefomgeving

Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. JOGG richt zich op de leefomgeving waar kinderen en jongeren veel komen: thuis, buurt, school, sport, vrije tijd, werk en (online) media.

De programma’s en projecten in deze omgevingen stimuleren een gezonder aanbod van eten en drinken, meer bewegen, voldoende ontspanning en slaap. JOGG ondersteunt, adviseert en biedt inspiratie, kennis en samenwerking.

6 voorwaarden

Wat is er voor nodig om de leefomgeving blijvend te veranderen?

Lokaal wordt hiervoor vanuit de gemeente een JOGG-team gevormd. Samen met het onderwijs, de kinderopvang, de sport, welzijn en het bedrijfsleven, vaak ondersteund door een regiocoördinator. Dit team werkt vanuit zes voorwaarden om de leefomgeving gezond te maken.

Politiek-bestuurlijk Draagvlak

Het college van B&W en de raadsleden van een gemeenteraad zijn enthousiaste en betrokken ambassadeurs van de JOGG-aanpak. Zij zorgen dat een gezonde omgeving en leefstijl op de agenda staat van ál het gemeentelijk beleid, van zorg tot ruimtelijke ordening en van sport tot economische zaken. Daardoor kan het lokale JOGG-team ook in de praktijk concreet samenwerken met de verschillende beleidsdomeinen en wordt er doorlopend gewerkt aan het creëren van een gezonde omgeving.

Publiek-private samenwerking

Een gezonde jeugd is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gezonde omgeving waarin kinderen en jongeren gezond op kunnen groeien, krijg je alleen voor elkaar door met publieke én private partijen samen te werken. Het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving en deze partnerships kunnen daarom iets unieks creëren.

Gedeeld eigenaarschap

Verandering vraagt om samenwerking met de hele gemeenschap. Vragen wat mensen zélf anders willen in hun dagelijks leven is cruciaal als het gaat om het creëren van een gezonde omgeving. Zij weten als geen ander welke barrières en kansen er in hun gezin, wijk, dorp of stad zijn om gezonder te leven. Gedeeld eigenaarschap gaat ervan uit dat professionals, wijkbewoners én ouders/verzorgers vanaf de start samenwerken.

Verbinding preventie en zorg

Ieder kind heeft recht om gezond op te groeien, zo ook het kind met overgewicht of obesitas. Binnen de JOGG-aanpak biedt JOGG daarom de wetenschappelijk onderbouwde methodiek Kind naar Gezonder Gewicht. Dit geeft handvatten om deze kinderen en jongeren passende individuele ondersteuning en zorg te geven. Bij hen spelen namelijk vaak meerdere problemen.

Eén van de voorwaarden voor het slagen van de JOGG-aanpak is Verbinding Preventie en Zorg (VPZ). Deze verbinding draait om inventarisatie, samenwerking en (beleids)afstemming tussen professionals en organisaties in het werkveld, die op álle preventieniveaus actief zijn, van collectief tot individueel. Kind naar Gezonder Gewicht verdiept de individuele preventie binnen deze voorwaarde.

kindnaargezondergewicht.nl
Monitoring en evaluatie

De JOGG-aanpak is een aanpak op maat. En een aanpak waar iedere stap nieuwe kennis oplevert. Iedere gemeente en omgeving is immers anders. Een oplossing die voor de ene gemeente goed werkt, werkt in een ander geval mogelijk niet. Daarom is het essentieel dat JOGG-gemeenten monitoren en evalueren. Zo maken we het mogelijk om bij te sturen, focus aan te brengen in de aanpak en waardevolle inzichten te delen waar iedereen van kan leren.

Communicatie

Communicatie is essentieel voor JOGG-gemeenten. Het maakt de activiteiten van JOGG-teams zichtbaar en transparant, zorgt hiermee voor meer draagvlak en draagt bij aan het bereiken van doelen.

Politiek-bestuurlijk Draagvlak

Het college van B&W en de raadsleden van een gemeenteraad zijn enthousiaste en betrokken ambassadeurs van de JOGG-aanpak. Zij zorgen dat een gezonde omgeving en leefstijl op de agenda staat van ál het gemeentelijk beleid, van zorg tot ruimtelijke ordening en van sport tot economische zaken. Daardoor kan het lokale JOGG-team ook in de praktijk concreet samenwerken met de verschillende beleidsdomeinen en wordt er doorlopend gewerkt aan het creëren van een gezonde omgeving.

Publiek-private samenwerking

Een gezonde jeugd is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gezonde omgeving waarin kinderen en jongeren gezond op kunnen groeien, krijg je alleen voor elkaar door met publieke én private partijen samen te werken. Het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving en deze partnerships kunnen daarom iets unieks creëren.

Gedeeld eigenaarschap

Verandering vraagt om samenwerking met de hele gemeenschap. Vragen wat mensen zélf anders willen in hun dagelijks leven is cruciaal als het gaat om het creëren van een gezonde omgeving. Zij weten als geen ander welke barrières en kansen er in hun gezin, wijk, dorp of stad zijn om gezonder te leven. Gedeeld eigenaarschap gaat ervan uit dat professionals, wijkbewoners én ouders/verzorgers vanaf de start samenwerken.

Verbinding preventie en zorg

Ieder kind heeft recht om gezond op te groeien, zo ook het kind met overgewicht of obesitas. Binnen de JOGG-aanpak biedt JOGG daarom de wetenschappelijk onderbouwde methodiek Kind naar Gezonder Gewicht. Dit geeft handvatten om deze kinderen en jongeren passende individuele ondersteuning en zorg te geven. Bij hen spelen namelijk vaak meerdere problemen.

Eén van de voorwaarden voor het slagen van de JOGG-aanpak is Verbinding Preventie en Zorg (VPZ). Deze verbinding draait om inventarisatie, samenwerking en (beleids)afstemming tussen professionals en organisaties in het werkveld, die op álle preventieniveaus actief zijn, van collectief tot individueel. Kind naar Gezonder Gewicht verdiept de individuele preventie binnen deze voorwaarde.

kindnaargezondergewicht.nl
Monitoring en evaluatie

De JOGG-aanpak is een aanpak op maat. En een aanpak waar iedere stap nieuwe kennis oplevert. Iedere gemeente en omgeving is immers anders. Een oplossing die voor de ene gemeente goed werkt, werkt in een ander geval mogelijk niet. Daarom is het essentieel dat JOGG-gemeenten monitoren en evalueren. Zo maken we het mogelijk om bij te sturen, focus aan te brengen in de aanpak en waardevolle inzichten te delen waar iedereen van kan leren.

Communicatie

Communicatie is essentieel voor JOGG-gemeenten. Het maakt de activiteiten van JOGG-teams zichtbaar en transparant, zorgt hiermee voor meer draagvlak en draagt bij aan het bereiken van doelen.

4 thema's

Lokale leefstijltransitie

Met de thema’s DrinkWater, Gratis Bewegen, Groente.. Zet je tanden erin! en Slaap Lekker ondersteunen we JOGG-gemeenten met hun lokale leefstijltransitie. De thema’s zijn een praktische vertaling van de leefstijlonderwerpen water drinken, gezonde voeding, beweging en slaap. De thema’s geven richting, inspireren en bieden concrete tools die de omgeving gezonder maken. Hierdoor hoeven JOGG-gemeenten het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Drinkwater

Het thema DrinkWater helpt professionals in de wijk water drinken makkelijk en leuk te maken. Water drinken wordt hiermee thuis, op school, in de wijk en tijdens het sporten makkelijk en aantrekkelijk voor kinderen en jongeren.

Gratis bewegen

Bewegen kan in Nederland altijd en overal. Met het thema Gratis Bewegen, gewoon doen! voegen JOGG-gemeenten extra beweegmomenten toe aan de dag. Met Gratis Bewegen worden kinderen en jongeren uitgedaagd om hun omgeving als één grote speeltuin te zien.

Groente… zet je tanden erin!

Het eten van groente is lekker en gezond! Veel ouders vragen zich echter af hoe ze hun kind genoeg groente kunnen laten eten. Met het thema Groente… zet je tanden erin! zorgen JOGG-gemeenten dat er op meer plekken groente en fruit kan worden gegeten.

eetgroente.nl

Slaap lekker

Rust en voldoende slaap zijn niet alleen belangrijk voor een topsporter. Steeds meer onderzoeken tonen het belang van voldoende slaap aan. Het thema Slaap Lekker informeert kinderen en ouders over het belang van een goede nachtrust en geeft praktische handvatten om de volgende dag uitgerust wakker te worden.

uitgerustindeklas.nl

Resultaten

Een integrale aanpak loont al vanaf de start

Nieuwe samenwerkingen, aandacht voor gezonde gewoonten op school en meer activiteiten in de buurt. Professionals weten elkaar beter te vinden en bewoners hebben beter contact. Gemeenten meten zelf hun voortgang. Na verloop van tijd zien zij een verandering in de leefomgeving.

Om deze gemeenten te ondersteunen worden de landelijke activiteiten, campagnes, processen en ondersteuning ieder jaar gemonitord en geëvalueerd. Zo kunnen we bijsturen waar nodig en leren voor volgende activiteiten. Dit zijn de gezamenlijke resultaten waar we trots op zijn.

212 gemeenten

maken onderdeel uit van de JOGG-beweging.

38 partners

werken samen met JOGG aan een gezonde omgeving.

31 gemeenten

laten een daling zien van het BMI bij de jeugd.


Factsheets

Iedere dag werken lokale en landelijke JOGG-professionals aan een gezondere omgeving voor ieder kind in Nederland. Dit is waar wij trots op zijn. Download hier de factsheets van vorige kwartalen.

JOGG

Kind naar Gezonder Gewicht

Met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht biedt JOGG haar gemeenten een nog breder integraal aanbod gericht op een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren. 

JOGG richt zich hierdoor ook op het individuele kind met overgewicht of obesitas. De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) vereist samenwerking tussen gemeenten en organisaties uit zowel het sociaal- en zorgdomein. Verbinding van preventie en zorg is een belangrijke voorwaarde (van de JOGG-aanpak) voor het realiseren van een gezonde leefomgeving voor alle kinderen.

Wist je dat al meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten is aangesloten bij het JOGG-werknet?