Organisatie

Het landelijke JOGG-team bestaat uit denkers en doeners, verbinders en samenwerkers, adviseurs en kennisdelers. We werken met vaste medewerkers en een pool van flexibel inzetbare externe medewerkers.


Practice what you preach!

JOGG staat als werknet midden in de maatschappij en wil flexibel en adequaat kunnen inspelen op maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. 

Flexibiliteit, professionaliteit en kennis van deze ontwikkelingen vragen wij ook van onze medewerkers. Wij streven naar een werkklimaat dat uitdagend en stimulerend is en tegelijkertijd veilig en prettig.

Vitaliteit

JOGG besteedt veel aandacht aan vitaliteit op de eigen werkvloer, zowel op kantoor als thuis. Daarbij gaat het niet alleen om het fysieke welzijn, maar is er vanzelfsprekend ook aandacht voor het mentale welzijn van de werknemers.

Diversiteit

JOGG streeft naar diversiteit in de organisatie met aandacht voor leeftijdsopbouw, geslacht en culturele achtergrond. Er is niet alleen binnen het personeelsbestand aandacht voor diversiteit in culturele of etnische achtergrond, maar ook in de samenwerking met ambassadeurs en anderen die bij JOGG betrokken zijn.

Flexibiliteit

We hebben een open houding, leveren maatwerk en kunnen meebewegen met onze omgeving. Zonder het doel uit het oog te verliezen. We tonen lef, grijpen kansen en hebben het vermogen om te kunnen veranderen.

Vertrouwen

We stellen ons kwetsbaar op en geven en ontvangen constructieve feedback. Zo maken we elkaar sterker. Alle medewerkers werken professioneel en vanuit de juiste intenties. Onze expertise, daar kun je van op aan.

Verantwoordelijkheid

We zetten ons met veel toewijding in voor een gezonde jeugd en een gezonde toekomst. Iedereen heeft hier een rol in te vervullen en toont eigenaarschap. We doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen. We kijken naar elkaar om. Samen maken we gezond gewoon.

Partnerplatform

In ons partnerplatform werken we samen met relevante maatschappelijke, branche- en koepelorganisaties. Zij hebben zich verbonden, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, aan het realiseren van de ambitie en doelstellingen van onze stichting. Deze partners adviseren het bestuur over politieke, beleidsmatige en strategische onderwerpen.


Monitorverslagen Mulier Instituut

Nieuwe samenwerkingen, aandacht voor gezonde gewoonten op school en meer activiteiten in de buurt. Professionals weten elkaar beter te vinden en bewoners hebben beter contact. Gemeenten meten zelf hun voortgang. Na verloop van tijd zien zij een verandering in de leefomgeving.

Om deze gemeenten te ondersteunen monitort en evalueert het Mulier Instituut de landelijke activiteiten, campagnes, processen en ondersteuning ieder jaar in opdracht van JOGG. Zo kunnen we bijsturen waar nodig en ervan leren voor volgende activiteiten.

Financiën

De Stichting JOGG wordt gefinancierd door bijdragen van bedrijfspartners en een instellingssubsidie van het ministerie van VWS.

Jaarlijks wordt financiële verantwoording afgelegd aan het bestuur en de subsidieverlener Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze verantwoording wordt samen met het jaarverslag gedeeld op deze website. Voor 1 januari 2015 was stichting JOGG bekend als het ‘Convenant Gezond Gewicht’.

WNT

De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding voor haar toezichthoudende taken gebaseerd op het referentiekader van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Het salaris van de directeur/bestuurder is vanaf augustus 2019 gebaseerd op de norm vastgelegd in de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland; die regeling is gebaseerd op de (door de commissie Wijffels opgestelde) Code Goed Bestuur voor goede doelen. Het brutosalaris van de directeur/bestuurder van JOGG valt ruim binnen de norm van deze Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen.


Algemene voorwaarden

ANBI-status

Stichting JOGG heeft een anbi-status, dat houdt in dat de stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een algemeen nut beogende instelling. Voor de anbi is JOGG verplicht duidelijkheid te geven over de volgende onderdelen:

De statutaire naam:

Stichting JOGG, bekend onder de naam JOGG
Het rekening-, RSIN /fiscaal- en KvK-nummer:
Rekeningnummer: NL51RABO0304143898
t.n.v. Stichting JOGG
RSIN/fiscaal nummer: 8547.12.586
KvK-nummer: 62219960

Het adres:

Casuariestraat 13, 2511 VB Den Haag, Postbus 47963, 2504 CG Den Haag

De doelstelling van JOGG:

Het bevorderen van een gezonde leefstijl in het algemeen en een gezond gewicht in het bijzonder, met een primaire focus op kinderen en jongeren, en de volwassenen die hen omringen, en daar waar de problematiek het grootst is. 

De hoofdlijnen van het beleidsplan: 

De functie en namen van de Raad van Toezicht:

  • Paul Depla, onafhankelijk voorzitter.
  • Erik Lenselink, Penningmeester.
  • Tom Oostrom 
  • Nicole Teeuwen 
  • Araya Sumter

Financiële verantwoording: zie boven